Rib and Sea

Το σωσίβιο, το quick stop και η ζώνη σώζουν ζωές

Κατ' εξαίρεση χορήγηση ταξινόμησης τέλους σειράς για ελαφρά trailers

Από τον ΣΕΚΑΠΛΑΣ ΠΕΕΥ έλαβα σήμερα τις ακόλουθες ανακοινώσεις σχετικώς με την πρόσφατη απόφαση του Υπουργείου, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για την "κατ’ εξαίρεση χορήγηση ταξινόμησης τέλους σειράς ελαφρών ρυμουλκούμενων οχημάτων επιτρεπόμενου μικτού βάρους μέχρι 750 χιλιόγραμμων", τις οποίες και παραθέτω ως έχουν.

Αριθ. Πρωτ.: 034/13/ΕΤ                                                               

Άγιος Δημήτριος 20 Μαρτίου 2013
ΠΡΟΣ:1. Όλα τα μέλη του Συνδέσμου
     2. κ.κ. κατασκευαστές ρυμουλκούμενων (μη μέλη του Συνδέσμου).

ΘΕΜΑ: Ρυμουλκούμενα οχήματα (trailer).

Αγαπητοί συνάδελφοι,

1. Σας στέλνουμε, για ενημέρωσή σας, την Απόφαση αριθ. 48426/3554/12/7-3-2013 του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με τίτλο «Κατ’ εξαίρεση χορήγηση ταξινόμησης τέλους σειράς ελαφρών ρυμουλκούμενων οχημάτων επιτρεπόμενου μικτού βάρους μέχρι 750 χιλιόγραμμων (κατηγορίας Ο1), για τα οποία εκδίδονταν σημείωμα ρυμούλκησης σύμφωνα με την ΥΑ οικ. 34075/3603/99 του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών».

2. Όπως θα διαπιστώσετε η πιο πάνω Απόφαση εκδόθηκε ύστερα από ενέργειες του Συνδέσμου μας επί τη βάσει απόψεων που διαμορφώθηκαν ύστερα από συναντήσεις με κατασκευαστές τρέιλερ και απεικονίσθηκαν στην αριθ. 088/12/ΕΤ επιστολή μας, η οποία υποβλήθηκε στο αρμόδιο Υπουργείο και η οποία για την πληρέστερη ενημέρωσή σας επισυνάπτεται.

3. Ερωτήματα ή και εισηγήσεις για το θέμα αυτό θα πρέπει να διατυπωθούν και διαβιβασθούν ΑΜΕΣΑ στο Σύνδεσμό μας προκειμένου ζητηθούν, επίσης ΑΜΕΣΑ, αρμοδίως διευκρινιστικές οδηγίες.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Για το Δ.Σ./Σ.Ε.ΚΑ.ΠΛ.Α.Σ.-Π.Ε.Ε.Υ.

Ο Πρόεδρος                 Ο Γενικός Γραμματέας
Ηλίας Περιμένης               Αλέξανδρος Ζέης

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                       
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ,
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ          
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Αναστάσεως 2 & Ι. Τσιγάντε 

Αθήνα 7 Μαρτίου 2013

Αρ. Πρωτ. : 48426/3554/12                                 

ΠΡΟΣ : Τ.Κ. : 101 91 Παπάγου
Πληροφορίες : Α. Χατζηαθανασίου
Τηλ. : 210-6508428

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Κατ’ εξαίρεση χορήγηση ταξινόμησης τέλους σειράς ελαφρών ρυμουλκούμενων οχημάτων επιτρεπόμενου μικτού βάρους μέχρι 750 χιλιόγραμμων (κατηγορίας Ο1), για τα οποία εκδίδονταν σημείωμα ρυμούλκησης σύμφωνα με την ΥΑ οικ. 34075/3603/99 του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών

Σχετικά: α) Το με αρ. πρωτ. 088/12/ΕΤ (2/11/2012) αίτημα του Συνδέσμου Ελλήνων Κατασκευαστών Πολυεστερικών και Άλλων Σκαφών, Παρελκομένων, Εξαρτημάτων, Εμπόρων και Υπηρεσιών (ΣΕΚΑΠΛΑΣ-ΠΕΕΥ)
             
β) Η Οδηγία 2007/46/ΕΚ η οποία εναρμονίστηκε με την Ελληνική Νομοθεσία με την ΚΥΑ με αριθμ. 29949/1841/09 (ΦΕΚ Β’ 2112) "Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2007/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5.9.2007 για τη θέσπιση πλαισίου για την έγκριση των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους, και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων που προορίζονται για τα οχήματα αυτά (οδηγία πλαίσιο)".

γ) Η ΥΑ με αριθ. οικ. 34075/3603/1999 (ΦΕΚ Β’ 2117) ‘’Τροποποίηση και συμπλήρωση της ΥΑ 23780/1978 (ΦΕΚ 642/Β’) περί συμπληρώσεως της ΣΤ 29900/1977 καν. Αποφάσεως’’

δ) Το ενημερωτικό με αρ. πρωτ. οικ. 50233/3682/22.11. 2012

Λαμβάνοντας υπόψιν τους λόγους που αναφέρονται στο α) σχετικό αίτημα του ΣΕΚΑΠΛΑΣ-ΠΕΕΥ Αποφασίζουμε  ότι για την ταξινόμηση (χορήγηση σημειώματος ρυμούλκησης) των ελαφρών ρυμουλκούμενων οχημάτων επιτρεπόμενου μικτού βάρους μέχρι 750 χιλιόγραμμων (κατηγορίας Ο1), τα οποία είχαν κατασκευαστεί πριν από τις 29/10/2012, θα γίνονται δεκτά αιτήματα μέχρι έξι μήνες από την ημερομηνία της παρούσης για τη χορήγηση από τον Αν. Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων (ΥΠ.ΑΝ.ΑΝ.Υ.ΜΕ.Δ.) αποφάσεων τέλους σειράς κατ’ εξαίρεση των διατάξεων της Κ.Υ.Α 29949/1841/09 (ΦΕΚ Β’ 2112).

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων, Αναστάσεως 2 & Ι. Τσιγάντε, ΤΚ 101 91, Παπάγου, και θα πρέπει να συνοδεύονται απαραίτητα από τα παρακάτω δικαιολογητικά, ανάλογα με την ιδιότητα του αιτούντος:

Για τους κατασκευαστές:

α) Αίτηση Τέλους Σειράς του υπευθύνου της επιχειρήσεως προς το ΥΠ.ΑΝ.ΑΝ.Υ.ΜΕ.Δ. με υποβολή υπεύθυνης δήλωσης (αρθ. 8 Nόμου 1599/86) θεωρημένης για το γνήσιο της υπογραφής, με καταγεγραμμένα σε πίνακα τα στοιχεία των οχημάτων (α/α, αρ. πλαισίου, τύπο, ολικό μήκος, απόσταση άξονα/ων από σημείο ζεύξεως, μικτό βάρος), και ότι αυτά κατασκευάστηκαν έως και τις 28/10/2012.

β) Υπεύθυνη δήλωση (αρθ. 8 Nόμου1599/86) μηχανολόγου μηχανικού ή υπομηχανικού θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, ανά αριθμό πλαισίου οχήματος ή σε πίνακα ανά τύπο και αριθμό πλαισίου, με όσα απαιτούσε η Υ.Α. 34075/3603, παράγραφος 1β, 1γ (εκτός της 2ης παραγράφου).

γ) Επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας λειτουργίας της μονάδας κατασκευής ελαφρών ρυμουλκούμενων οχημάτων από τη Διεύθυνση Βιομηχανίας της Περιφέρειας, ή επικυρωμένο αντίγραφο σχετικού εγγράφου της ανωτέρω υπηρεσίας, στην περίπτωση που η μονάδα κατασκευής απαλλάσσεται από την υποχρέωση εφοδιασμού με άδεια λειτουργίας.

Για τους ιδιοκατασκευαστές:

α) Αίτηση του ιδιοκατασκευαστή προς το ΥΠ.ΑΝ.ΑΝ.Υ.ΜΕ.Δ. με υποβολή υπεύθυνης δήλωσης (αρθ. 8 Nόμου1599/86) θεωρημένης για το γνήσιο της υπογραφής, με καταγεγραμμένα σε πίνακα τα στοιχεία του οχήματος (α/α, αρ. πλαισίου, τύπο, ολικό μήκος, απόσταση άξονα/ων από σημείο ζεύξεως, μικτό βάρος), και ότι αυτό κατασκευάστηκε έως και τις 28/10/2012.

β) Υπεύθυνη δήλωση (αρθ. 8 Nόμου1599/86) μηχανολόγου μηχανικού ή υπομηχανικού θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής με τον αριθμό πλαισίου του οχήματος, με όσα απαιτούσε η Υ.Α. 34075/3603, παράγραφος 1β, 1γ (εκτός της 2ης παραγράφου).
Για τους κατασκευαστές το όριο τέλους σειράς θα είναι τα εκατό (100) οχήματα, ενώ για τις ιδιοκατασκευαστές θα είναι ένα (1).

Η ταξινόμηση (χορήγηση σημειώματος ρυμούλκησης) των οχημάτων αυτών στις Διευθύνσεις και τα τμήματα των Περιφερειών, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι και τις 28/10/2013.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΕΚΑΠΛΑΣ-ΠΕΕΥ: Η πιο πάνω Απόφαση έχει αναρτηθεί  στο diavgeia.gov.gr με αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης ΑΔΑ: ΒΕΔΘ1-Γ13

 

Αριθ. Πρωτ.: 088/12/ΕΤ    

Άγιος Δημήτριος 2 Νοεμβρίου 2012

ΠΡΟΣ: 1. κ. Κωστή Χατζηδάκη
Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,
Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων

2. Σταύρο Καλογιάννη
Υπουργό Αν. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,
Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων

3. κ. Νίκο Σταθόπουλο
Γενικό Γραμματέα Μεταφορών

4. ΥΑΑΥΜΔ/Διεύθυνση
Τεχνολογίας Οχημάτων

ΘΕΜΑ: Ρυμουλκούμενα οχήματα (Trailers).

Αξιότιμοι κύριοι,

1. Ο Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Πολυεστερικών και Άλλων Σκαφών, Παρελκομένων, Εξαρτημάτων, Εμπόρων και Υπηρεσιών (ΣΕΚΑΠΛΑΣ-ΠΕΕΥ), περιληπτική παρουσίαση του οποίου για την πληρέστερη ενημέρωσή σας επισυνάπτεται,  μαζί με τις ευχές του για ευόδωση των υψηλών σας καθηκόντων, έχει την τιμή να σας αναφέρει τα επόμενα:

1.1. Την Δευτέρα (29-ΟΚΤ-2012) τέθηκε σε «εφαρμογή» η Οδηγία 2007/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Σεπτεμβρίου 2007 για τη θέσπιση πλαισίου για την έγκριση των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους, και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων που προορίζονται για τα οχήματα αυτά.

1.2. Ο Σύνδεσμός μας που εκπροσωπεί πανελλαδικά όλους τους Έλληνες κατασκευαστές ρυμουλκούμενων οχημάτων (Trailers) που προορίζονται, κυρίως, για τη μεταφορά μικρών σκαφών (λέμβων) πληροφορήθηκε το παραπάνω γεγονός, από μέλος μας, καθόσον περιφερειακή σας Υπηρεσία αρνήθηκε να ταξινομήσει ρυμουλκούμενο όχημά του (Trailer) προφανώς ενόψει της θέσης σε εφαρμογή της πιο πάνω Οδηγίας για την οποία δεν γνωρίζουμε αν έχουν εκδοθεί διευκρινιστικές/κατατοπιστικές και γενικά ενημερωτικές εγκύκλιοι παροχής οδηγιών σχετικά με όλες τις παραμέτρους που συνθέτουν την εφαρμογή στην πράξη και συμμόρφωση των υπόχρεων προς τις κατασκευαστικές και λοιπές απαιτήσεις της δαιδαλώδους Οδηγίας των διακοσίων (200) σελίδων.

1.3. Οι Έλληνες κατασκευαστές οι οποίοι, σημειωτέον, αντιπροσωπεύουν ποσοστό που υπερβαίνει το 90% των κατ’ έτος διατιθέμενων στην ελληνική αγορά Trailers είναι μικρές επιχειρήσεις που ουσιαστικά προβαίνουν στη συναρμολόγηση μερών που συγκροτούν στο σύνολό τους ένα ετοιμοπαράδοτο Trailer. Όλα τα συναποτελούντα ένα Trailer συστατικά και παρελκόμενα είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με την ισχύουσα, για το καθένα, κοινοτική νομοθεσία (Directive), φέρουν σήμανση CE και συνοδεύονται από Δήλωση Συμμόρφωσης (Declaration of Conformity).

1.4. Η ετήσια παραγωγή των μικρών αυτών κατασκευαστικών  επιχειρήσεων, που συμβάλλουν όμως σημαντικά στην εθνική μας οικονομία και απασχόληση αφού όπως προαναφέρθηκε καλύπτουν ποσοστό άνω του 90% των εγχώριων αναγκών περιορίζοντας έτσι την εισαγωγή ή ενδοκοινοτική απόκτηση, δεν υπερβαίνει, ειδικά κατά την παρούσα οικονομική συγκυρία, τα εκατό πενήντα (150) τεμάχια ανά κατασκευαστή, παρουσιάζουσα μείωση σε σχέση με την αντίστοιχη των ετών, πριν την οικονομική κρίση, κατά ποσοστό που προσεγγίζει το 85%.

1.5. Είναι κατά συνέπεια προφανές ότι η απαγόρευση διάθεσης των ήδη έτοιμων Trailers (απόθεμα- stock) που έχουν φυλαχτεί για μελλοντική χρήση προς διάθεση στην Ελληνική αγορά θα σημάνει την πλήρη καταστροφή των επιχειρήσεων αυτών το οριστικό κλείσιμό τους και την απόλυση του εργατοτεχνικού τους προσωπικού με ότι αυτό δυσμενές συνεπάγεται για όλους μας.

1.6. Ο οδηγός για την εφαρμογή των Οδηγιών που εκπονούνται με βάση τις διατάξεις της νέας προσέγγισης και της σφαιρικής προσέγγισης (όπως και η συγκεκριμένη Οδηγία 2007/46/ΕΚ) που έχει εκδοθεί από τη Γενική Διεύθυνση Επιχειρήσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ποιεί μνεία των όρων «Διάθεση στη Αγορά» και «Θέση σε λειτουργία».

1.7. Κατά τους ορισμούς αυτούς, οι οποίοι σύμφωνα με υποσημείωση του πιο πάνω Οδηγού εμπεριέχονται στο κείμενο των περισσότερων Οδηγιών όχι όμως στην 2007/46/ΕΚ χωρίς αυτό βεβαίως, πάντοτε κατά τον εν λόγω Οδηγό, να είναι απαραίτητο, η διάθεση στην αγορά αποτελεί την αρχική δράση προκειμένου να καταστεί ένα προϊόν διαθέσιµο για πρώτη φορά στην κοινοτική αγορά, ενόψει της διανοµής ή της χρήσεως στην Κοινότητα. Περαιτέρω η θέση σε λειτουργία γίνεται κατά την στιγμή της πρώτης χρήσεως εντός της Κοινότητας από τον τελικό χρήστη.

1.8. Η διάθεση στην αγορά θεωρείται ότι δεν έχει συμβεί όταν το προϊόν, μεταξύ άλλων περιπτώσεων «ευρίσκεται στα αποθέματα του κατασκευαστή ή του εγκατεστημένου στην Κοινότητα εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του, σε  περιπτώσεις όπου το προϊόν δεν έχει ακόμη καταστεί διαθέσιμο».

2. Πέραν των παραπάνω αναφέρονται, ενισχυτικά της πρότασης/εισήγησής μας που διατυπώνεται στην επόμενη παράγραφο 3 της επιστολής/αναφοράς μας αυτής,  και τα εξής:      

2.1. Η εφαρμογή της οδηγίας 2007/46 ξεκίνησε ουσιαστικά από την ημερομηνία που καθορίστηκαν τεχνικές υπηρεσίες ύστερα από την προκήρυξη διαγωνισμού από το Υπουργείο σας. Δηλαδή ενώ η οδηγία ήταν σε ισχύ, σταδιακά για διάφορα οχήματα από το 2009, οι υπηρεσίες καθορίστηκαν τον Μάρτιο του 2012 ύστερα από τον Διαγωνισμό που προκηρύχτηκε την 16-2-2011.

2.2. Οι τεχνικές υπηρεσίες που έχουν οριστεί από το Υπουργείο σας βρίσκονται σε στάδιο οργάνωσης του τρόπου και του τόπου των ελέγχων αλλά και του κοστολογίου με αποτέλεσμα να είναι αδύνατον να εξυπηρετηθούν οι Έλληνες κατασκευαστές μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, διότι ένας μόνο κατασκευαστής για να εκδώσει Εθνική έγκριση μικρής σειράς παραγωγής θα πρέπει να αναμένει τουλάχιστον  έναν (1) μήνα για την διαδικασία ελέγχου συμμόρφωσης της παραγωγής, έναν έως δύο (1-2) μήνες για τον έλεγχο των οδηγιών και την επιθεώρηση του οχήματος έναν έως δύο (1-2) μήνες για την τελική έκδοση της έγκρισης, δηλαδή συνολικά στην καλύτερη περίπτωση τρεις (3) μήνες χωρίς να μπορεί να πουλήσει κανένα όχημά του.

2.3. Η κανονιστική πράξη που θα περιγράφει τις διαδικασίες και τις απαιτήσεις και θα επιτρέπει την έκδοση των εθνικών εγκρίσεων δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα, επιβαρύνοντας χρονικά τις διαδικασίες.
3. Επί του επίδικου θέματός μας, η επίλυση του οποίου για ευνόητους λόγους πρέπει να θεωρείται ως κατεπείγουσα, ο Σύνδεσμός μας κατ’ εφαρμογή των διευκρινιστικών σχολίων του Οδηγού που αναφέρεται στην πιο πάνω παράγραφο 1.6 της επιστολής μας αυτή, υποβάλλει την ακόλουθη πρόταση/εισήγηση η αποδοχή της οποίας θα συμβάλλει στην προσωρινή εκτόνωση της κατάστασης που ήδη έχει δημιουργηθεί.

Ειδικότερα:

•    Να καταγραφεί το σύνολο των Trailers που, ως απόθεμα, υπάρχει στις αποθηκευτικές εγκαταστάσεις των οικείων επιχειρήσεων. Η καταγραφή με όλα τα αναγνωριστικά στοιχεία που θα εξατομικεύουν το καθένα από αυτά θα γίνει από το Σύνδεσμό μας βάσει υπεύθυνων έγγραφων αναφορών των κατασκευαστικών επιχειρήσεων.

•    Τα στοιχεία αυτά να διαβιβασθούν στην αρμόδια Διεύθυνση Τεχνολογίας Οχημάτων για αξιοποίηση και λήψη των αναγκαίων μέτρων προς αποτροπή καταστρατήγησης.

•    Το χρονικό διάστημα ισχύος της πρότασής μας αυτής, εφόσον γίνει αποδεκτή, να μη είναι μεγαλύτερο του ενός έτους.

•    Κατά τη διάρκεια του χρονικού αυτού διαστήματος του ενός έτους η ταξινόμηση των ρυμουλκούμενων οχημάτων (Trailers) να εξακολουθήσει να γίνεται με βάση την ακολουθουμένη μέχρι προχθές διαδικασία και πρακτική.
    
Αξιότιμοι κύριοι,

Ο εύρωστος προ ολίγων ετών κλάδος μας της κατασκευής και εμπορίας ρυμουλκούμενων οχημάτων (Trailers) που θεωρούμε ότι έχει προσφέρει, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων του, σημαντικά στην εθνική μας οικονομία και απασχόληση ευρίσκεται ήδη σε απελπιστική κατάσταση. Η απευκταία μη αποδοχή της πρότασής μας αυτής θα αποτελέσει το τελειωτικό χτύπημα !!!

Με στόχο την έτι περαιτέρω ενημέρωσή σας παρακαλούμε όπως δεχθείτε αντιπροσωπεία μας σε ολιγόλεπτη συνάντηση προκειμένου και δια ζώσης αναπτύξουμε τη βάσιμη και επαρκή επιχειρηματολογία μας ενώ, καίτοι αυτονόητο, εν τούτοις δεν παραλείπουμε να σας αναφέρουμε ότι ο Σύνδεσμός μας τίθεται στη διάθεσή σας εφόσον ήθελε κριθεί ότι απαιτούνται περαιτέρω συνεννοήσεις ή προσκόμιση στοιχείων.

Εν αναμονή του καθορισμού ημερομηνίας και ώρας συνάντησης,

Διατελούμε μετά τιμής
Για το Δ.Σ./Σ.Ε.ΚΑ.ΠΛ.Α.Σ.-Π.Ε.Ε.Υ.

Ο Πρόεδρος                      Ο Γενικός Γραμματέας
Ηλίας Περιμένης                   Αλέξανδρος Ζέης