Rib and Sea

Το σωσίβιο, το quick stop και η ζώνη σώζουν ζωές

Sudoku για δυνατούς αλύτες*

Γράφει ο Σωτήρης Καλαμίτσης.

taxydromosν. 4387/2016
Άρθρο 13

Ανώτατο όριο καταβολής σύνταξης.

1. Μέχρι 31.12.2018 αναστέλλεται η καταβολή κάθε ατομικής μηνιαίας σύνταξης των προσώπων που είχαν ήδη καταστεί συνταξιούχοι μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, κατά το μέρος που υπερβαίνει τις δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ. Για την εφαρμογή του ανώτατου αυτού ορίου, λαμβάνονται υπόψη το καταβαλλόμενο ποσό συνυπολογιζόμενης της εισφοράς υγειονομικής περίθαλψης υπέρ ΕΟΠΥΥ και της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων του άρθρου 38 του Ν. 3863/2010 (Α` 115), όπως ισχύει, και των παραγράφων 11 και 12 του άρθρου 44 του Ν. 3986/2011 (Α` 152), όπως ισχύει.

2. Κατά την ίδια περίοδο, το άθροισμα του καθαρού ποσού των συντάξεων των παραπάνω προσώπων, που δικαιούται κάθε συνταξιούχος από οποιαδήποτε αιτία από το Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. ή οποιονδήποτε ασφαλιστικό φορέα κύριας ή επικουρικής ασφάλισης δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ. Στον υπολογισμό του ανώτατου ορίου καταβολής σύνταξης που αφορά στα άτομα με αναπηρία ή χρόνια πάθηση και των οικογενειών που έχουν μέλη τους άτομα με αναπηρία δεν λαμβάνονται υπόψη τα πάσης φύσεως προνοιακά επιδόματα και επιδόματα αναπηρίας.

3. Από 1.1.2019 καταβάλλεται το τυχόν υπερβάλλον ποσό που προκύπτει σε σχέση με ανώτατο όριο των παραγράφων 1 και 2 και το νέο ύψος των συντάξεων όπως θα προκύψει, σύμφωνα με την κατά το άρθρο 14 αναπροσαρμογή τους.

Άρθρο 14
Αναπροσαρμογή συντάξεων- προστασία καταβαλλόμενων συντάξεων.

1. α. Σε εφαρμογή των ενιαίων κανόνων του Ε.Φ.Κ.Α. και των θεμελιωδών αρχών του άρθρου 1, οι ήδη καταβαλλόμενες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, κύριες συντάξεις αναπροσαρμόζονται, σύμφωνα με τα άρθρα 7, 8, 13 και 14, βάσει των διατάξεων των επόμενων παραγράφων.

β. Για τον υπολογισμό του ανταποδοτικού μέρους των καταβαλλόμενων, έως την έναρξη ισχύος του παρόντος, συντάξεων, για τον προσδιορισμό των συντάξιμων αποδοχών λαμβάνεται υπόψη ο συντάξιμος μισθός επί του οποίου κανονίστηκε η ήδη χορηγηθείσα σύνταξη, όπως αυτός είχε διαμορφωθεί πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος, με βάση τους κανόνες αναπροσαρμογής των συντάξιμων αποδοχών του Δημοσίου, που ίσχυαν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζεται κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή της διάταξης αυτής.

2. α. Μέχρι την 31.12.2018, οι συντάξεις της προηγούμενης παραγράφου συνεχίζουν να καταβάλλονται στο ύψος που είχαν διαμορφωθεί κατά την 31.12.2014, σύμφωνα με τις τότε ισχύουσες διατάξεις. Ειδικά, ο υπολογισμός της κράτησης υπέρ υγειονομικής περίθαλψης διενεργείται, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 30 του άρθρου 1 του Ν. 4334/2015 (Α` 80), όπως ισχύει.

«β. Από 1.1.2019, αν το καταβαλλόμενο ποσό των συντάξεων αυτών είναι μεγαλύτερο εκείνου που προκύπτει από τον υπολογισμό τους σύμφωνα με την παράγραφο 1, το επιπλέον ποσό εξακολουθεί να καταβάλλεται στον δικαιούχο, συμψηφιζόμενο κατ` έτος και μέχρι την πλήρη εξάλειψή του, με την εκάστοτε αναπροσαρμογή των συντάξεων, όπως αυτή προκύπτει κατ` εφαρμογή της παραγράφου 3, όπως ισχύει.»
[ΣΗΜ: Η περ.β`, όπως είχε αντικατασταθεί με το άρθρο 1§2 ν.4472/2017,αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 1 παρ.1 ν.4583/2018]

«γ. Αν το καταβαλλόμενο ποσό των συντάξεων είναι μικρότερο από αυτό που προκύπτει από τον υπολογισμό τους βάσει της παραγράφου 1, τότε αυτό προσαυξάνεται, από την 1.1.2019, κατά 1/5 της διαφοράς σταδιακά και ισόποσα εντός πέντε (5) ετών.

δ. Τα στοιχεία που προκύπτουν από τις περιπτώσεις β` και γ` αποτυπώνονται από την 1.1.2018 για κάθε ασφαλισμένο στο οικείο πληροφοριακό σύστημα.».

Τα ανωτέρω στοιχεία αποτυπώνονται από 1.1.2018 για κάθε ασφαλισμένο στο οικείο πληροφοριακό σύστημα.
[ΣΗΜ: Η περίπτωση β΄της παρ.2 αντικαταστάθηκε ως άνω και οι περιπτώσεις γ΄καιδ΄αυτήςπροστέθηκαν με το Άρθρο 1§§2,3 ν. 4472/2017]

3. «α. Το συνολικό ποσό της σύνταξης που καταβάλλεται μετά τη θέση σε ισχύ του παρόντος αυξάνεται από την 1.1.2023 κατ έτος, με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με βάση συντελεστή που διαμορφώνεται κατά 50% από τη μεταβολή του ΑΕΠ και κατά 50% από τη μεταβολή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή του προηγούμενου έτους και δεν υπερβαίνει την ετήσια μεταβολή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή.»».

β. Οι διατάξεις της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου με τις οποίες προβλέπεται αναπροσαρμογή ή αύξηση των συντάξεων που καταβάλλονται από αυτό, κατά τρόπο διαφορετικό από τον οριζόμενο στην περίπτωση α` ή με βάση τις ισχύουσες κάθε φορά μισθολογικές διατάξεις, καταργούνται.

[ΣΗΜ:  Η περίπτωση α` της παρ. 3  τροποποιήθηκε ως άνω με το άρθρο 1§4 ν.4472/2017,όπως αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο τρίτο ν.4475/2017].

4. Από την 1.1.2017 και ανά τριετία, η Εθνική Αναλογιστική Αρχή εκπονεί υποχρεωτικά αναλογιστικές μελέτες, οι οποίες επικυρώνονται από την Επιτροπή Οικονομικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με αντικείμενο τη συνεχή παρακολούθηση της εξέλιξης της εθνικής συ- νταξιοδοτικής δαπάνης. Με ειδικό νόμο ανακαθορίζονται οι συντάξεις με στόχο τη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας του ασφαλιστικού συστήματος. Το ύψος των ανωτέρω δαπανών για την εθνική, την ανταποδοτική και την επικουρική σύνταξη, προβαλλόμενο έως το έτος 2060, δεν πρέπει να υπερβαίνει το περιθώριο αύξησης των 2,5 ποσοστιαίων μονάδων του ΑΕΠ, με έτος αναφοράς το 2009.

[ΣΗΜ: Σύμφωνα με το άρθρο 15§3 ν.4575/2018, το εφάπαξ χρηματικό ποσό που καταβάλλεται τους συνταξιούχους των κατηγοριών προσωπικού των άρθρων 10 έως 14  του αυτού νόμου, δεν επηρεάζει  το ύψος της καταβαλλόμενης σύνταξης που έχει ληφθεί υπόψη για τον επανυπολογισμό και την αναπροσαρμογή που προβλέπεται στο άρθρο 14 του παρόντος νόμου.]

ΚΙ’ ΑΦΟΥ Ο ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΟΥΜΠΑΛΟΥ ΠΡΟΕΒΛΕΠΕ ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ, ΠΡΟΣ ΤΙ ΤΟ ΦΟΒΕΡΟ ΤΟΥΤΟ ΑΡΘΡΟ;

Άρθρο 120 ν. 4623/2019
Προσδιορισμός ακαθαρίστου συνολικού ποσού.

1. Το συνολικό ακαθάριστο ποσό κάθε μηνιαίας κύριας σύνταξης ή περισσότερων της μιας συντάξεων λόγω γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου που χορηγούνται από τον ΕΦΚΑ και εφόσον μέρος του χρόνου ασφάλισης διανύθηκε ή ανάγεται έως και 31.12.2016, ανέρχεται κατ’ ανώτατο όριο στο δωδεκαπλάσιο της εθνικής σύνταξης της παραγράφου 6 του άρθρου 7 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85) που αντιστοιχεί σε είκοσι χρόνια ασφάλισης, όπως το ποσό αυτής ισχύει κάθε φορά. Το οριζόμενο στο προηγούμενο εδάφιο ανώτατο όριο καταλαμβάνει και τις κάθε είδους προσαυξήσεις της σύνταξης ή των συντάξεων, ενώ δεν καταλαμβάνει τα ποσά των χορηγούμενων από τον ΕΦΚΑ επιδομάτων αναπηρίας.

2. Το ανώτατο όριο της παραγράφου 1 εφαρμόζεται και στις συντάξεις που έχουν χορηγηθεί έως και τις 12.5.2016 ή ανατρέχουν στην ίδια ημερομηνία και οι οποίες επανυπολογίστηκαν με βάση τα άρθρα 14 και 33 του ν. 4387/2016 όπως ισχύουν. Η τυχόν προσωπική διαφορά που έχει προκύψει από την αναπροσαρμογή ανακαθορίζεται με βάση το νέο ανώτατο όριο.

3. Ποσά συντάξεων που έχουν ήδη απονεμηθεί μετά την έναρξη ισχύος του ν. 4387/2016 και υπερβαίνουν το  ανώτατο όριο της παραγράφου 1, προσαρμόζονται στο οριζόμενο από τις παραγράφους 1 και 2 ποσό από την ημερομηνία έναρξης καταβολής τους. Τυχόν επιπλέον διαφορές συντάξεων αναζητούνται άτοκα ως καλοπίστως εισπραχθείσες και επιστρέφονται με παρακράτηση σε ποσοστό 20% της μηνιαίας καταβαλλόμενης σύνταξης  και μέχρι** ολοσχερούς  εξοφλήσεως.

ΚΑΙ ΔΩΡΑΚΙ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΛΥΣΟΥΝ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

η απόφαση της πρώτης φορά αριστεράς [λέμε και καμμιά μ…], καθ’ ον χρόνον έπνεε τα λοίσθια, για την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, προκειμένου η Eurobank να δανεισθεί € 11,5 εκ., για να χρηματοδοτήσει μικρομεσαίες επιχειρήσεις.  Είπαμε: το κράτος έχει συνέχεια και αξιοπιστία. Γι’ αυτό και το εμπιστεύονται οι αγορές, ενώ τις τράπεζες δεν τις εμπιστεύονται χωρίς την εγγύηση του κραταιού Δημοσίου.

ΥΑ 2/4//2019 (ΥΑ 2/46234/0025 ΦΕΚ Β 2830 2019): Εγγύηση Δημοσίου στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για δανεισμό της Τράπεζας «EUROBANK ERGASIAS A.E.»

Ι. Παρέχεται η εγγύηση του ελληνικού δημοσίου στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (εφεξής ΕΤΕπ) για την κάλυψη δανείου ποσού 11.500.000,00 € της τράπεζας «EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.» σύμφωνα με την αριθμ. 89.424/24-5-2018 δανειακή σύμβαση. Σκοπός του δανείου είναι η χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων που εκπονούνται από πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (εφεξής MME) και τις επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης που δραστηριοποιούνται σε επιλέξιμους από την ΕΤΕπ τομείς (γεωργία, τουρισμός, βιομηχανία, υπηρεσίες κ.λπ.) και γενικότερα η τήρηση των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει η EUROBANK ERGASIAS με το υπογεγραμμένο σύμφωνο συνεργασίας.

Οι κυριότεροι οικονομικοί όροι του δανείου έχουν ως εξής:

Ποσό (€):                                                            11.500.000 €
Διάρκεια :                                                                      12 έτη
Περίοδος χάριτος:                                                           3 έτη
Αποπληρωμή κεφαλαίου:     Ανά 3-μηνο (04/10, 04/01,04/04
                                                    και 04/07 εκάστου έτους)*
Πληρωμή τόκων:                Ανά 3-μηνο (04/07, 04/10, 04/01
                                                     και 04/04 εκάστου έτους)*
Ημερομηνία εκταμίευσης:                                   04/07/2019*
Πρώτη Καταβολή                                               04/10/2022*
Κεφαλαίου:
Τελευταία καταβολή                                           04/07/2031*
κεφαλαίου:
Επιτόκιο :                          Κυμαινόμενο, ίσο με 3Μ EURIBOR+
                                               69,2 ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΣΗΣ ετησίως

* Οι ημερομηνίες πληρωμής δύνανται να μεταβληθούν στην πλησιέστερη εργάσιμη μέρα εάν συμπίπτουν με αργίες
 II. Με την απόφαση αυτή και κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στη σύμβαση εγγύησης μεταξύ του ελληνικού δημοσίου και της ΕΤΕπ, το ελληνικό δημόσιο εγγυάται, σε περίπτωση κατάπτωσης, την καταβολή στην ΕΤΕπ των εκάστοτε οφειλόμενων και καταβλητέων από την EUROBANK ERGASIAS ποσών, σύμφωνα με την ανωτέρω δανειακή σύμβαση.

Για τους σκοπούς της ως άνω καταβολής, η ΕΤΕπ ενημερώνει το ελληνικό δημόσιο, με επιστολή της απευθυνόμενη στην αρμόδια Διεύθυνση Κρατικών Εγγυήσεων και Κίνησης Κεφαλαίων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, αποστέλλοντας κατάσταση με ανάλυση της οφειλής και καλώντας το να προβεί σε εκπλήρωση των υποχρεώσεών του ως εγγυητή.

Η EUROBANK ERGASIAS σε περίπτωση αδυναμίας πληρωμής, ενημερώνει εγκαίρως και σε κάθε περίπτωση προ διαστήματος 10 εργάσιμων ημερών από την εκάστοτε καταληκτική ημερομηνία πληρωμής, το ελληνικό δημόσιο, με όμοια επιστολή, αιτούμενη την καταβολή από αυτό των οφειλόμενων ποσών. Το ελληνικό δημόσιο ακολούθως, μεριμνά για τη βεβαίωση των ως άνω ποσών στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 126 του ν. 4270/2014, όπως ισχύει κάθε φορά. Η διά της παρούσης επιβαλλόμενη στην EUROBANK ERGASIAS υποχρέωση ενημέρωσης, δεν επηρεάζει καθ` οιονδήποτε τρόπο την εγγυητική ευθύνη του ελληνικού δημοσίου έναντι της ΕΤΕπ.

Η EUROBANK ERGASIAS οφείλει να αναγγέλλει στο Υπουργείο Οικονομικών (Γενικό Λογιστήριο του Κράτους -Διεύθυνση Κρατικών Εγγυήσεων και Κίνησης Κεφαλαίων) την ημερομηνία και το εκταμιευθέν ποσό του δανείου. Επίσης, η τράπεζα οφείλει να αποστέλλει ανά τρίμηνο στην ανωτέρω υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών, στοιχεία αναφορικά με τις χρηματοδοτήσεις των επιχειρήσεων, που θα περιλαμβάνουν τα κάτωθι:

1) Τράπεζα.
2) Επωνυμία επιχείρησης.
3) ΑΦΜ επιχείρησης.
4) Ποσό δανείου.
5) Ημερομηνία χορήγησης δανείου.
6) Επιτόκιο αναλυόμενο σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Σύμφωνο Συνεργασίας.

III. Για την παρεχόμενη εγγύηση καταβάλλεται στο ελληνικό δημόσιο προμήθεια, από το ανωτέρω πιστωτικό ίδρυμα, σύμφωνα με το αρ. 3983/22-4-2019 έγγραφο της Τράπεζας της Ελλάδος, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε I, 09% (ACT/ACT).

IV. Η ΕΤΕπ θα αποστείλει στην ανωτέρω Διεύθυνση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, θεωρημένο αντίγραφο της Σύμβασης Εγγύησης του ελληνικού δημοσίου για το δάνειο της EUROBANK ERGASIAS ύψους 11.500.000,00 €.
V. Από τις διατάξεις της παρούσας δύναται να προκληθεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης του δημοσίου, το ύψος της οποίας υπολογίζεται σε 11.500.000,00 € πλέον τόκων και εξόδων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 28 Ιουνίου 2019
Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ»

Σώτος – αθεράπευτος αντιγραφεύς.

*Συγγνώμη για την ανορθογραφία. Πού και πού έχω και εγώ δικαίωμα στο λάθος.
** Απόλλυται και η ευφωνία. Το «μέχρι» ρε φιλάρες δεν παίρνει σίγμα, όταν ακολουθείται από λέξη που αρχίζει από φωνήεν;