Rib and Sea

Το σωσίβιο, το quick stop και η ζώνη σώζουν ζωές

Εθνικό Στρατηγικό Πρόγραμμα Αναφοράς - Ε.Σ.Π.Α.

Από τον ΣΕΚΑΠΛΑΣ ΠΕΕΥ έλαβα σήμερα την ακόλουθη επιστολή, την οποία και αναρτώ ως έχει :

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Όπως είναι γνωστό με στόχο την ενίσχυση υφιστάμενων, νέων και υπό σύσταση πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που θα υλοποιήσουν επενδύσεις προσανατολισμένες στην καινοτομία, το περιβάλλον και τις τεχνολογίες πληροφορικής, το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ανακοίνωσε, την 14-ΙΑΝ-2013, το πρόγραμμα «Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού – Εμπορίου & Υπηρεσιών».

Μετά τη διαπίστωση, από το Σύνδεσμό μας, ότι οι Κωδικοί Αριθμοί  Δραστηριότητας (ΚΑΔ) που αφορούν και σε κάθε περίπτωση σχετίζονται με τις δραστηριότητες του κλάδου μας δεν συμπεριλαμβάνονταν στο νέο αυτό επιδοτούμενο πρόγραμμα ΠΕΠ 2013 στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Προγράμματος Αναφοράς – Ε.Σ.Π.Α. 2007-2013 αναλήφθηκαν όλες εκείνες οι απαραίτητες ενέργειες για την αποκατάσταση της παράλειψης αυτής.

Προς τούτο και κατόπιν πολλών άλλων πρωτοβουλιών και σχετικής αλληλογραφίας  την 26-ΦΕΒ-2013 αντιπροσωπεία μας συναντήθηκε με τον κ. Γιώργο ΓΙΑΝΝΟΥΣΗ, Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων.

Η συνάντηση αυτή, κατά την οποία συζητήθηκε διεξοδικά αλλά και διαχρονικά, τόσον για το πρόσφατο παρελθόν όσον κυρίως και για το μέλλον, το επίδικο θέμα μας, διεξήχθη σε καλό και, το σπουδαιότερο, θετικό κλίμα υπό την έννοια ότι γίναμε αποδέκτες της σαφούς δέσμευσης του κ. Γενικού Γραμματέα ότι θα εξετάσει προς την κατεύθυνση να ικανοποιήσει το καθόλα εύλογο, δίκαιο και συνοδευόμενο από βάσιμη και επαρκή επιχειρηματολογία αίτημά μας και να προβεί τάχιστα στην τροποποίηση της διακήρυξης συμπεριλαμβάνοντας και τους ακόλουθους ΚΑΔ κατά ΣΤΑΚΟΔ 2008:

ΚΑΔ 2008    Περιγραφή Δραστηριότητας
30.12.11    Ναυπήγηση ιστιοφόρων (εκτός των φουσκωτών) για αναψυχή ή αθλητισμό, με ή χωρίς βοηθητικό κινητήρα
30.12.12    Ναυπήγηση φουσκωτών σκαφών για αναψυχή ή αθλητισμό
30.12.19    Ναυπήγηση άλλων σκαφών για αναψυχή ή αθλητισμό• κωπήλατων βαρκών και κανό
30.12.99    Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής σκαφών αναψυχής και αθλητισμού
52.21.24.04    Υπηρεσίες χώρων στάθμευσης κάθε είδους μεταφορικών μέσων και τροχόσπιτων (στάθμευσης / φύλαξης Σκαφών Αναψυχής)
77.21.10.04    Υπηρεσίες ενοικίασης εξοπλισμού θαλάσσιων σπορ (κυματοσανίδων, σκι, λέμβων κ.λπ.).
77.34.10.01    Υπηρεσίες ενοικίασης λέμβων, χωρίς πλήρωμα

77.34.10.02    Υπηρεσίες ενοικίασης τουριστικού σκάφους, χωρίς πλήρωμα
(Γενικός Κανονισμός Λιμένα αριθ. 38 (ΦΕΚ 748 Β΄/19-05-04) όπως κάθε φορά ισχύει).
85.51.10.02    Υπηρεσίες εκμάθησης θαλάσσιων σπορ.
85.51.10.03    Υπηρεσίες εκμάθησης καταδύσεων.

Παράλληλα μας έγινε γνωστό ότι ταυτόχρονα με την επικείμενη τροποποίηση θα εξετασθεί προς την κατεύθυνση να ικανοποιηθεί και το πρόσθετο αίτημά μας για παράταση επί δεκαπενθήμερο  της δίμηνης προθεσμίας υποβολής προτάσεων η οποία άρχισε την 25-ΦΕΒ-2013 και λήγει/έληγε την 25-ΑΠΡ-2013. Συγκεκριμένα η ης προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων στο
Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr, www.ependyseis.gr/mis) μέχρι και τις 10.05.2013 και ώρα 17:00.

Μετά τη λήξη της ημερομηνίας της ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων δεν γίνεται αποδεκτή καμία υποβολή προτάσεων. Οι Προτάσεις (Φάκελοι Υποψηφιότητας) πρέπει υποχρεωτικά να υποβληθούν και σε έντυπη μορφή (ένα αντίγραφο), το αργότερο σε δέκα (10) ημέρες (ημερολογιακές) μετά την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων σε ένα από τους εταίρους του ΕΦΕΠΑΕ.

Αμφότερα τα πιο πάνω αιτήματά μας έγιναν αποδεκτά και ήδη σήμερα (4- ΜΑΡ-2013) στην ιστοσελίδα http://www.antagonistikotita.gr/pep/index.asp αναρτήθηκε η «Απόφαση Τροποποίησης των Παραρτημάτων ΙΙ, ΙΙΙ και ΧΙΙ του Οδηγού του Προγράμματος και Παράταση Υποβολής Αιτήσεων Υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων»

Θέτουμε τα παραπάνω υπόψη σας για την έγκαιρη προετοιμασία των μελών εκείνων (και των εν δυνάμει πελατών τους) που επιθυμούν την ένταξή τους στο εν λόγω πρόγραμμα.
Τέλος με την ευκαιρία αυτή παραθέτουμε πιο κάτω περίληψη του εν λόγω προγράμματος:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Ο προϋπολογισμός της προκήρυξης ανέρχεται σε 456 εκ. ευρώ και αφορά σε επενδυτικά σχέδια που θα υλοποιηθούν στις 13 Περιφέρειες της χώρας, στους σχετικούς Άξονες των πέντε Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ).

Η Δράση συγχρηματοδοτείται από τα ΠΕΠ: Μακεδονίας – Θράκης, Δυτικής Ελλάδας Πελοποννήσου - Ιονίων Νήσων, Κρήτης και Νήσων Αιγαίου, Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας – Ηπείρου, Αττικής και  υλοποιείται από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα και τον ΕΦΕΠΑΕ.

Ενισχύονται έργα επιλέξιμου προϋπολογισμού από 30.000,00 ευρώ έως 300.000,00 ευρώ για τη θεματική ενότητα «Μεταποίηση», από 20.000,00 ευρώ έως 300.000,00 ευρώ για τη θεματική ενότητα «Τουρισμός» και από 20.000,00 ευρώ έως 100.000,00 ευρώ για τη θεματική ενότητα «Εμπόριο - Υπηρεσίες».

Η Δημόσια Δαπάνη του προγράμματος συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Εθνικό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Το ποσοστό της Δημόσιας Χρηματοδότησης ποικίλει ανάλογα με το καθεστώς και τον τρόπο υλοποίησης της επένδυσης (Ευρωπαϊκοί Κανονισμοί 1998/2006 και 800/2008).

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Για το Δ.Σ./ΣΕΚΑΠΛΑΣ-ΠΕΕΥ
Ο Πρόεδρος                                                                                       Ο Γενικός Γραμματέας
Ηλίας Περιμένης                                                                                        Αλέξανδρος Ζέης