Rib and Sea

Το σωσίβιο, το quick stop και η ζώνη σώζουν ζωές

Πότε θα γίνουμε ΚΑΝΟΝΙΚΟ μπορδέλο; (Νο 2)

Γράφει ο Σωτήρης Καλαμίτσης.

emvlimaΣυνέχεια από το προηγούμενο επί τη πρώτη επετείω του θέματος.  

http://makpress.blogspot.gr/2017/02/blog-post_746.html

Άρθρο 4 ν. 2690/1999 -  Διεκπεραίωση υποθέσεων από τη Διοίκηση

«1. α. Οι δημόσιες υπηρεσίες, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης και τα νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου, όταν υποβάλλονται αιτήσεις, οφείλουν να διεκπεραιώνουν τις υποθέσεις των ενδιαφερομένων και να αποφαίνονται για τα αιτήματά τους μέσα σε προθεσμία πενήντα (50) ημερών, εφόσον από ειδικές διατάξεις δεν προβλέπονται μικρότερες προθεσμίες. Η προθεσμία αρχίζει από την κατάθεση της αίτησης στην αρμόδια υπηρεσία και την υποβολή ή συγκέντρωση του συνόλου των απαιτούμενων δικαιολογητικών, πιστοποιητικών ή στοιχείων. Αν η αίτηση υποβληθεί σε αναρμόδια υπηρεσία, η υπηρεσία αυτή οφείλει, μέσα σε τρεις (3) ημέρες, να τη διαβιβάσει στην αρμόδια και να γνωστοποιήσει τούτο στον ενδιαφερόμενο. Στην περίπτωση αυτή η προθεσμία αρχίζει από τότε που περιήλθε η αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία. Για υποθέσεις αρμοδιότητας περισσότερων υπηρεσιών, η προθεσμία του πρώτου εδαφίου παρατείνεται κατά δέκα (10), ακόμη, ημέρες.……..

2. Εάν κάποια υπόθεση δεν μπορεί να διεκπεραιωθεί λόγω αντικειμενικής αδυναμίας, ειδικά αιτιολογημένης, η αρμόδια υπηρεσία οφείλει, εντός πέντε (5) τουλάχιστον ημερών πριν από την εκπνοή τους, να γνωστοποιήσει εγγράφως στον αιτούντα: α) τους λόγους της καθυστέρησης, β) τον υπάλληλο που έχει αναλάβει την υπόθεση και τον αριθμό τηλεφώνου του, για την παροχή πληροφοριών και γ) κάθε άλλη χρήσιμη πληροφορία.

3.Οι υπηρεσίες απαλλάσσονται από τις κατά την παράγραφο 1 υποχρεώσεις αν το αίτημα είναι εμφανώς παράλoγo, αόριστο, ακατάληπτο ή επαναλαμβάνεται κατά τρόπο καταχρηστικό.……..»

11.02.2017: ο δικηγόρος Αργύριος Μπερδεμένος παραλαμβάνει έγγραφο από τη ΔΗΛΕΔ/ΑΑΔΕ, με το οποίο ενημερώνεται ότι έχουν ήδη απαντήσει στο από 08.11.2016 ηλεκτρονικό μήνυμά του και η υπόθεση εμπίπτει έκτοτε στη δικαιοδοσία της Δ/νσης Εσωτερικών Υποθέσεων/ΑΑΔΕ.

13.02.2017: ο Αργύρης, απτόητος ως άλλος Δον Κιχώτης, στέλνει το ακόλουθο τηλεομοιοτυπικό μήνυμα στην ΑΑΔΕ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ:

«Αναφέρομαι για μία ακόμη φορά στο συνδιαβιβαζόμενο έγγραφο ……, το οποίο παρέλαβα την 08.02.2017, αλλά και την 11.02.2017, και διαπιστώνω ότι η εν λόγω Διεύθυνση έχει απαντήσει [προ πολλού;] στο από 08.11.2016 ηλεκτρονικό μήνυμά μου, το οποίο είχεν ως εξής:

«Καλησπέρα σας,

Ενεργών κατ’ εντολή και για λογαριασμό ………. υπέβαλα τη συνημμένη αίτηση στη … ΔΟΥ Αθηνών κατόπιν υποδείξεως του taxis [συνημμένη] προκειμένου να πληροφορηθώ  ποίος και με ποία διαδικασία εκτύπωσε …….. τα συνημμένα εκκαθαριστικά [..].

Επειδή απεκόμισα από την επίσκεψή μου στην ανωτέρω ΔΟΥ [την εντύπωση] ότι αυτό που ζητώ είναι από λίαν δύσκολο έως αδύνατο, θα παρακαλούσα για τις δικές σας ενέργειες.»

Παρακαλώ, λοιπόν, όπως εντός της σήμερον μου γνωστοποιήσετε το όνομα, το επώνυμο, το πατρώνυμο, το μητρώνυμο, τη διεύθυνση κατοικίας και τη θέση που κατείχε [ή κατέχει ακόμη;] το πρόσωπο που εισήλθε στον λογαριασμό της εντολέως μου … και εκτύπωσε …… τα εκκαθαριστικά φόρου εισοδήματός της.

Τέλος, παρακαλώ να με ενημερώσετε, αν εξακολουθούν να ισχύουν οι συνδιαβιβαζόμενοι κανόνες πολιτικής ορθής χρήσης διαδικτυακών υπηρεσιών του ΥπΟικ, ιδία δε οι διαλαμβανόμενοι στις §§1α, 4 και 8».

14.02.2017: ο Αργύρης στέλνει υπόμνηση του αμέσως ανωτέρω μηνύματος.
15.02.2017: στέλνει 2η υπόμνηση του ιδίου μηνύματος.
16.02.2017: στέλνει 3η υπόμνηση του ιδίου μηνύματος.
18.02.2017: ο Αργύρης δέχεται τηλεφώνημα από επιθεωρητή τής Δ/νσης Εσωτερικών Υποθέσεων που τον ενημερώνει ότι αναμένουν υπογραφή τού Διοικητή, για να προχωρήσουν. Του λέει, επίσης, ότι αν πρόκειται για υπάλληλο, εντοπίζεται αμέσως, αλλά όταν πρόκειται για τρίτο πρόσωπο, το μόνο που μπορούν να βρουν είναι το ΙΡ. «Ξέρετε πώς γίνονται αυτά» του είπε, για να δικαιολογηθεί για την καθυστέρηση. Ρώτησε, όμως, αν θέλει ο Αργύρης να τα λάβει αυτά και γραπτώς και ο Αργύρης απήντησε καταφατικώς. Τέλος, ο επιθεωρητής προτρέπει τον Αργύρη να μην κινηθεί δικαστικώς και ο Αργύρης συμφωνεί. Άλλωστε, γνωρίζει ότι μία ποινική διαδικασία θα διαρκέσει 4-5 χρόνια μέχρι να καταλήξει σε δικαστική απόφαση με δεδομένη την αυξημένη μικρή και μεγάλη εγκληματικότητα, το ευάριθμον των δικαστικών λειτουργών και την έλλειψη σοβαρής υλικοτεχνικής  υποδομής τής Δικαιοσύνης.   
20.02.2017: ο Αργύρης στέλνει 4η υπόμνηση του ιδίου ως άνω μηνύματος και λαμβάνει ηλεκτρονικώς έγγραφο της Δ/νσης Εσωτερικών Υποθέσεων, στο οποίο περιγράφεται η όλη διαδρομή τής υπόθεσης στους κόλπους της ΑΑΔΕ και αναφέρεται το γεγονός ότι διετάχθη ΕΔΕ.
28.02.2017: ο Αργύρης στέλνει το ακόλουθο τηλεομοιοτυπικό μήνυμα στη Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ/ΑΑΔΕ:

«Συμπληρώνονται σήμερα εκατόν τριάντα [130] πλήρεις ημέρες από την υποβολή τού αιτήματος …….. την 21.10.2016 περί του «ποίος και με ποιά διαδικασία εκτύπωσε …… τα εκκαθαριστικά φόρου εισοδήματος ..των τελευταίων 5 ετών». Ογδόντα [80] ημέρες περισσότερες από όσες ορίζει ο νόμος, για να λάβει ο πολίτης απάντηση σε αίτημά του, χωρίς να του έχει δοθεί κάποια δικαιολογία για την χαρακτηριστική [ή μήπως αχαρακτήριστη;] αυτή καθυστέρηση, όπως επίσης ορίζει ο νόμος.

Η ΔΗΛΕΔ έχει απαντήσει στο από 08.11.2016 ηλεκτρονικό μήνυμά μου τουλάχιστον από τα μέσα Νοεμβρίου 2016. Άρα γνωρίζετε έκτοτε ποιός επίορκος δημόσιος υπάλληλος εισήλθε στον λογαριασμό ……….. και εκτύπωσε τα εκκαθαριστικά …, αλλά περιμένατε δήθεν μία υπογραφή του Διοικητή της ΑΑΔΕ για τα περαιτέρω.    

Επειδή αυτή η διελκυστίνδα μεταξύ διαφόρων Διευθύνσεων της ΓΓΔΕ, νυν ΑΑΔΕ, έχει διαρκέσει πολύ, θα αναμένω την γνωστοποίηση των πλήρων στοιχείων του επίορκου υπαλλήλου μέχρι και την 03.03.2017. Αν η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη, θα καταμηνύσω τον μεν άγνωστο  Χ για παραβίαση των προσωπικών δεδομένων και του φορολογικού απορρήτου …., όλους δε τους προϊσταμένους των Διευθύνσεων της ΓΓΔΕ, νυν ΑΑΔΕ, που ασχολήθηκαν με το θέμα για παράβαση καθήκοντος και υπόθαλψη εγκληματία».

07.03.2017: κοινοποιείται στον Αργύρη έγγραφο της ΑΑΔΕ απευθυνόμενο στην Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου με λεπτομερή παράθεση των ενεργειών τής ΑΑΔΕ για την υπόθεση. Ακολουθεί ΕΔΕ που ολοκληρώνεται την 20.06.2017.

04.07.2017: ο Αργύρης ζητεί αντίγραφο της δικογραφίας της ΕΔΕ επικαλούμενος το άρθρο 5 του ν. 2690/1999:
«Πρόσβαση σε έγγραφα

1. Κάθε ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα, ύστερα από γραπτή αίτησή του, να λαμβάνει γνώση των διοικητικών εγγράφων. Ως διοικητικά έγγραφα νοούνται όσα συντάσσονται από τις δημόσιες υπηρεσίες, όπως εκθέσεις, μελέτες, πρακτικά, στατιστικά στοιχεία, εγκύκλιες οδηγίες, απαντήσεις της Διοίκησης, γνωμοδοτήσεις και αποφάσεις...

3. Το κατά τις προηγούμενες παραγράφους δικαίωμα δεν υφίσταται στις περιπτώσεις που το έγγραφο αφορά την ιδιωτική ή οικογενειακή ζωή τρίτου, ή αν παραβλάπτεται απόρρητο το οποίο προβλέπεται από ειδικές διατάξεις. Η αρμόδια διοικητική αρχή μπορεί να αρνηθεί την ικανοποίηση του δικαιώματος τούτου αν το έγγραφο αναφέρεται στις συζητήσεις του Υπουργικού Συμβουλίου, ή αν η ικανοποίηση του δικαιώματος αυτού είναι δυνατόν να δυσχεράνει ουσιωδώς την έρευνα δικαστικών, διοικητικών, αστυνομικών ή στρατιωτικών αρχών σχετικώς με την τέλεση εγκλήματος ή διοικητικής παράβασης….

6. Η χρονική προθεσμία για τη χορήγηση εγγράφων κατά τις παραγράφους 1 και 2 ή την αιτιολογημένη απόρριψη της σχετικής αίτησης του πoλίτη είναι είκοσι (20) ημέρες.»

18.07.2017: μία Διεύθυνση/ΑΑΔΕ διαβιβάζει την αίτηση σε άλλη,  αρμόδια να απαντήσει, Διεύθυνση/ΑΑΔΕ.
18.08.2017: ο Αργύρης στέλνει την ακόλουθη επιστολή στον Διοικητή/ΑΑΔΕ:

«Κύριε Διοικητά,            

Διερεύνηση υπόθεσης …….

Ως πληρεξούσιος δικηγόρος ………. απέστειλα στην αρμόδια υφ’ υμάς Υπηρεσία τη συνημμένη από 04.07.2017 επιστολή μου, εις απάντηση της οποίας έλαβα την 24.07.2017 το  επίσης συνημμένο έγγραφο.

Επειδή σε τρεις ημέρες [21.08.2017] συμπληρώνονται δέκα μήνες από τη στιγμή που υπεβλήθη το ερώτημα «ποίος και με ποία διαδικασία εκτύπωσε τα εκκαθαριστικά σημειώματα …….» και απάντηση δεν έχουμε λάβει, σας παρακαλώ προσωπικώς για την επίσπευση.»

12.09.2017: ο Αργύρης γίνεται αποδέκτης εγγράφου μίας Δ/νσης/ΑΑΔΕ προς άλλη Δ/νση/ΑΑΔΕ, με το οποίο η πρώτη παρακαλεί τη δεύτερη για τις δικές της ενέργειες κατόπιν του αμέσως ως άνω προς τον Διοικητή/ΑΑΔΕ εγγράφου.

21.09.2017: ο Αργύρης λαμβάνει έγγραφο της δεύτερης ως άνω  Δ/νσης/ΑΑΔΕ προς τρίτη Δ/νση/ΑΑΔΕ, με το οποίο παρακαλείται η τελευταία για τις δικές της ενέργειες κατόπιν του ως άνω από 21.08.2017 προς τον Διοικητή/ΑΑΔΕ εγγράφου.

28.09.2017: ο Αργύρης στέλνει το ακόλουθο έγγραφο στον Διοικητή/ΑΑΔΕ:

« ……… σας απηύθυνα την από 18.08.2017 επιστολή μου με την ελπίδα ότι η παρέμβασή σας θα απέδιδε καρπούς στην υπόθεση ………, η οποία ….. σε 23 ημέρες από σήμερα συμπληρώνει αισίως ένα [1] έτος πλήρους δημοσιοϋπαλληλικής αβελτηρίας, αν όχι συγκάλυψης επίορκων λειτουργών.

Οι ελπίδες μου απεδείχθησαν φρούδες, αφού έκτοτε έχω λάβει μόνον τα συνημμένα δύο έγγραφα υφ’ υμάς Υπηρεσιών, τα οποία δεν θα ήθελα να χαρακτηρίσω.

Διερωτώμαι, λοιπόν, πόσο δύσκολο είναι να ικανοποιήσετε το αίτημά μου και να μου δώσετε αντίγραφα της ΕΔΕ που διεξήχθη. Σε κάθε περίπτωση γνωρίζω ότι η «λαθροχειρία» έγινε μέσω του κωδικού του κ. …., όπως ο ίδιος με ενημέρωσε, όταν με κάλεσε στο τηλέφωνο. Επίσης, πληροφορήθηκα ότι ο κ. …., κατά τους ισχυρισμούς του, είχε δώσει την …..2016 τους κωδικούς  του σε 4 άτομα, δύο των οποίων ήταν μαθητευόμενοι ΙΕΚ.

Κατόπιν τούτου, παρακαλώ να μου γνωστοποιήσετε τουλάχιστον τα πλήρη  στοιχεία [όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, διεύθυνση, επάγγελμα] του κ. ….. και των άλλων 4 προσώπων που έκαμαν χρήση του κωδικού του την …..2016.»

16.10.2017: ο Αργύρης λαμβάνει έγγραφο, με το οποίο ενημερώνεται από άλλη Δ/νση/ΑΑΔΕ ότι έχει κινηθεί η πειθαρχική διαδικασία κατά του υπαιτίου και παρακαλείται κάποια άλλη Δ/νση για τις ενέργειές της.»

Άντε και του χρόνου να γιορτάσουμε τα δεύτερα γενέθλια της φοβερής αυτής υπόθεσης. Δεν είναι δύσκολο, λοιπόν, να φαντασθεί  κανείς τί γίνεται στα γραφεία υπαλλήλων, βουλευτών, υπουργών, δικαστών κ.λπ., όταν η υπόθεση έχει και μάσα.  

Και συ λαέ βασανισμένε ασχολήσου με το ήθος της αριστεράς, το πλεονέκτημα των άφθαρτων, τη διαπλοκή των διεφθαρμένων, τους ναζί, τους φασίστες, τους αντιφασίστες, την κεντροαριστερά, την ακροαριστερά, τους κομμουνιστές, τους χουντικούς, τους αναρχικούς, τους αντιεξουσιαστές, τους δεξιούς, τους νέους δεξιούς, τ‘ αρπακτικά, το ΚΑΣ, το Ελληνικό, τον Λάτση, τον Ρουβίκωνα, τη Fraport, την Eldorado, τις επενδύσεις, τις αξιολογήσεις, τα δημοψηφίσματα, τις δημοσκοπήσεις, το ΔΝΤ, την τρόικα, την προσωπική διαφορά, την εθνική σύνταξη, την ελαστική εργασία, τον ΕΝΦΙΑ, τη μείωση της ανεργίας, τα συσσίτια, την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, την 13η σύνταξη του Σπίρτζη, τη σήραγγα «Καπετάν Νικήτας», την ονομασία αίθουσας του Ευρωκοινοβουλίου «Κωνσταντίνος Μητσοτάκης»  κ.λπ. Ασχολήσου με φοροδάνεια και βλέπε the voice, ex-factor, momads, survival, chef, τα ξέκωλα και τα κιτς της τηλεόρασης που κατεβάζουν όλο και πιο πολύ το πνευματικό επίπεδό σου. Κυνήγησε το όνειρο του διορισμού στο Δημόσιο και ΣΚΑΣΕ και ΔΟΥΛΕΥΕ, αν βρεις δουλειά!! Η αναβάθμιση των F-16 θέλει πολλά λεφτά και αξίζει, προκειμένου να διατηρήσεις την εθνική … κυριαρχία σου, προ πάντων, όμως, την... αξιοπρέπειά σου.   

Η απάντηση στο ερώτημα του τίτλου είναι απολύτως φυσιολογική και πανεύκολη: ΠΟΤΕ! Με τον τόνο στη λήγουσα.